Modleme se, abychom se zbavili viny

let's_get_out_guilt

V Římanům čteme: „Mzdou za hřích je smrt, ale darem Božím je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (Římanům 6:23).

Hřích je přestoupení zákona.

Ať už se postavíme pod jakýkoli zákonný systém, nevyhnutelně jej porušíme. Stačí jediný okamžik nepozornosti, únavy, mrzutosti... Abychom porušili to či ono zákonné ustanovení. Ale provinění vytváří vinu. Ti, kdo žijí v legalistickém systému, budou neustále konfrontováni s vinou. Když je naším náboženským způsobem fungování legalismus, nikdy si nejsme jisti, že jsme udělali dost, a staneme se obětí žalobce, jako je tomu v případě velekněze Jozue uvedeného v knize Zachariáš (Zachariáš 3:1).

Nejenže ďábel neváhá trápit ty, kteří žijí v legalismu, ale tlačí je, aby soudili ostatní. Legalistické učení místo rozkvětu pouze drtí, vyvolává v lidech pocit viny, ničí. Legalismus vysychá, je destruktivní. Legalismus otravuje náš duchovní život, ale také otravuje naše vztahy s ostatními. Legalismus brání duchovnímu růstu. Infantilizuje nás a udržuje v duchovní nezralosti. Legalismus zabíjí spontánnost, vřelost, život. Vyvolává sklíčenost, depresi, strach, frustraci. Legalismus produkuje smutné, mlčenlivé, kritické věřící, kteří nás nenutí věřit.

Vrátíme-li se k již zmíněnému veleknězi Jozuovi (Zachariáš 3:1-5), vidíme, že jeho chyby, jeho prohřešky symbolizují jeho špinavé šaty. Porušil zákon a žalobce mu to připomněl. Ale hle, anděl mu řekl: Sejmu z tebe tvou nepravost a obléknu tě do svatých šatů. Je to svobodný čin, je to božský dar, nezasloužil si to, ale Bůh mu dává milost. Tato milost vytvoří radost a povede ho do nového života. Postaví ho to na cestu k vítězství a obnově. Bude schopen obnovit Jeruzalém s pomocí Zerubábela zmíněného v další kapitole. Základ této obnovy bude symbolizován položením hlavního kamene pod výkřiky: „Milost, milost jí“ (Zachariáš 4:7).

"Pane, vím, že jsem hříšník, ale také vím, že tento hřích mi byl sňat na kříži, protože se o něj postaral Ježíš. Kvůli této milosti odmítám všechna obvinění a dovoluji tvé milosti, aby přines mi obnovení, pokoj a radost v Kristu Ježíši, amen!

Paul Calzada 

Obrazový kredit: Shutterstock / Deemerwha studio

V kategorii modlitby >Nejnovější zprávy >