Spiritualita >

Od redakční rady

Před hledáním spravedlnosti odpusťte!

Dobrý den, rád bych, abychom se společně zamysleli nad tím, co nám dnešní text říká, a důsledky, které z toho plynou: „Milujte se navzájem celým svým srdcem jako křesťanští bratři a sestry.

Nastíněná šedá ikona hodin

Od redakční rady

Síla našich slov může budovat nebo ničit!

Jsem rád, že se s vámi opět setkávám při naší dnešní meditaci, kterou najdeme ve 4. kapitole listu Efezským, verš 29, kde je psáno: „Ať z vašich úst nevyjde žádné zlé slovo...“

Nastíněná šedá ikona hodin

Od redakční rady

Jak poznám, že mé projekty budou úspěšné?

Tento nový týden bych rád začal otázkou: chtěli byste vědět, zda se vám vaše plány podaří? Podnikáte nové věci, chcete si plnit sny nebo chcete jednoduše pokračovat v tom, co jste začali.

Nastíněná šedá ikona hodin

Od redakční rady

Vyhrajte díky jemnosti!

Dnes se ocitáme kolem verše, který nám ukazuje, že Duch Boží je velmi odlišný od ducha tohoto světa. Matouš 5, verš 5: „Blahoslavení mírní, protože oni přijmou zemi jako dar od Boha.

Nastíněná šedá ikona hodin

Od redakční rady

Božské pohodlí k dispozici! Postižení v něm nacházejí naději

Ahoj, tady Dorothée Rajiah. Doufám, že se ti daří dobře. Věřím, že budete požehnáni Slovem dne, které se nachází v Matoušovi 5, verši 4: "Blahoslavení soužení, neboť oni budou potěšeni."

Nastíněná šedá ikona hodin

Od redakční rady

Štěstí je v pokoře!

V „blahoslavenství“ v 5. kapitole Matouše ve 3. verši Ježíš pronáší mimořádnou řeč. Začíná slovy: Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Ale o čem přesně k nám Ježíš mluví?

Nastíněná šedá ikona hodin

Od redakční rady

Peníze, překážka nebo nástroj víry?

„Spřátelte se s nepoctivými penězi, aby vás tito přátelé, až budou pryč, přijali do věčných příbytků“ (Lukáš 16:9).

Nastíněná šedá ikona hodin

Od redakční rady

Ježíšovo volání: Co doopravdy znamená jít za ním?

"Když procházel kolem Galilejského jezera, uviděl Šimona a Ondřeje, bratra Šimona, jak vrhají síť do moře; byli to totiž rybáři. Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí." “ (Marek 1:16–17).

Nastíněná šedá ikona hodin

Od redakční rady

Život v milosti: sbohem odsouzení!

Přečtěme si Jana 5:24 "Ano, pravím vám, kdo slyší má slova a věří v Otce, který mě poslal, žije s Bohem navěky. Není odsouzen. Ale přešel ze smrti do života. Tam už pro něj není odsouzení

Nastíněná šedá ikona hodin

Od redakční rady

Obnovte svou inteligenci: klíč k vítěznému životu v Kristu!

Ahoj, tady Dorothée Rajiah. Doufám, že se ti daří dobře. Věřím, že vás dnes posílí slovo v Římanům 12:2.

Nastíněná šedá ikona hodin


Nejnovější články >

Mosambik: 11 křesťanů zmasakrováno kvůli jejich víře

Ikona hodin s šedým obrysem