Bůh slibuje, že osvěží unavené!

Bůh_slibuje_obnovení_těch_kteří_jsou_vyčerpaní.originální

Doufám, že se vám dnes daří. Vždy je mi potěšením najít vás, abych s vámi meditoval o dnešním verši, který se nachází v Jeremiášovi, kapitola 31, verš 25, kde je napsáno: "Neboť občerstvím žíznivou duši a nasytím každou duši toužící."

Situace ve světě je špatná a to je všem dobře známo. Lidé trpí, protože jsou zatíženi nejrůznějšími obtížemi. A to vše existuje kvůli prvotnímu hříchu, to znamená od doby, kdy se Adam a Eva rozhodli neuposlechnout Boží příkaz.

Je to svět jako celek, který trpí a truchlí, jak říká apoštol Pavel: není ona sama, ale i my, kteří máme prvotiny Ducha, sténáme v sobě a čekáme na přijetí, vykoupení svého těla? “ (Římanům 8:22–23).

Ve skutečnosti nepotřebujeme letadlo, abychom cestovali míle, abychom se setkali s utrpením nebo bídou, jsou všude: v našich ulicích, před našimi domy, v našich čtvrtích, v našich komunitách. To vše nás staví před naši odpovědnost, totiž že my křesťané existujeme jako věřící společenství s mandátem zmírňovat utrpení tohoto světa a ztělesňovat naději, která je v Ježíši Kristu, jediném Spasiteli a Pánu.

Navíc pod tímto znamením vysvobození a uzdravení Ježíš Kristus, náš Pán, slavnostně představil své poslání: "Duch Páně je nade mnou, protože mě pomazal, abych zvěstoval chudým radostnou zvěst. Poslal mě uzdravovat zkroušené srdce, hlásat vysvobození zajatcům a navrácení zraku slepým, osvobozovat utlačované, oznamovat rok přízně od Hospodina“ (Lukáš 4:18-19).

Již v knize proroka Izajáše vidíme, jak se Bůh, náš Otec, stará o utrpení svého lidu a snaží se ho vysvobodit: „Utěšujte, utěšujte můj lid, říká váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma a volejte že její otroctví skončilo, že její nepravost je odčiněna, že přijala z ruky Hospodinovy ​​dvojnásobek za všechny své hříchy“ (Izaiáš 40:1-2).

S ohledem na toto všechno lze pochopit, proč Bůh slibuje, že osvěží ty, kdo jsou unavení, a dá, co je potřeba, těm, kteří jsou slabí. 

Jste vyčerpaní životem, zkouškami, obtížemi, boji? To může být právě teď váš případ, vy, kteří mě posloucháte, právě jsem vám řekl, že Bůh chce obnovit vaši sílu. Vaše situace mu není lhostejná. Všechno ví, všechno vidí a vaše štěstí mu leží na srdci. Vám, kteří se potýkáte s těžkou situací a již nemáte sílu, mějte oči upřené na Pána, on slíbil, že unaveným vrátí sílu.

Uspěješ, protože Bůh si tě až doteď nenechal, aby na tebe teď zapomněl! Na závěr naší dnešní meditace bych vás chtěl požádat, abyste si zachovali víru v Boha. Je věrný a dohlíží na vás, myslí na vás a zajímá se o vaši situaci. Důvěřuj mu dál.

Mějte se krásně a Bůh vám žehnej.

Gabriel Oleko (článek původně publikován 13. února 2023) 


V kategorii spiritualita >Nejnovější zprávy >