10 veršů o Boží milosti

10_veršů_milost_Bůh

Dnes vás zveme, abyste (znovu) objevili 10 veršů o Boží milosti, této nezasloužené laskavosti, kterou nám Pán uděluje.

"TKaždá znamenitá milost a každý dokonalý dar sestupuje shůry, od Otce světel, u něhož není ani změna, ani stín proměn." Jakub 1:17 

"Kéž vám Pán žehná a udržuje vás! Kéž nad tebou rozzáří Hospodin svou tvář a je ti milostiv!" Čísla 6:24 a 25

"Neboť vám byla dána milost ve vztahu ke Kristu, abyste v něj nejen věřili, ale také abyste pro něj trpěli." Filipanům 1: 29 

"Neboť hřích nad vámi nebude mít žádnou moc, protože nejste pod zákonem, ale pod milostí." Římanům 6: 14 

"Neboť z milosti jste spaseni pomocí víry. A nepochází od vás, je to Boží dar. Ne skutky, aby se nikdo nechlubil." Efezským 2: 8 a 9

"Apoštolové s velkou silou svědčili o vzkříšení Pána Ježíše. A na všech spočívala velká milost." Skutky 4:33 

"EŘekl mi: Má milost ti stačí, neboť má síla se naplňuje ve slabosti. Budu se tedy mnohem raději chlubit svými slabostmi, aby na mně spočinula Kristova moc." 2. Korinťanům 12: 9 

"Hleďte, aby se nikdo nepřipravoval o milost Boží, aby žádný kořen hořkosti, který se objeví, nezpůsobil potíže a aby se mnozí nakazili." Židům 12:15 

Psaní 

Obrazový kredit: Shutterstock / Love You Stock

Článek původně publikován v červnu 2021 


V kategorii spiritualita >Nejnovější zprávy >