10 veršů, jak se naučit odpočívat

10 veršů, jak se naučit odpočívat

V naší moderní společnosti je odpočinek často přehlížen a podceňován. Přesto je nezbytný pro naši fyzickou, duševní a duchovní pohodu. Zde je 10 biblických veršů, abyste se naučili, jak se zastavit a konečně si opravdu odpočinout.

1. Matouš 11:28-30

"Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem; a naleznete odpočinek pro své duše. Neboť mé jho je snadné a mé břemeno lehké."

2. Žalm 23:1-3

"Pán je můj pastýř: nebudu mít nedostatek. Nechává mě uléhat na zelených pastvinách, vede mě k tichým vodám. Obnovuje mou duši, vede mě po stezkách spravedlnosti pro své jméno."

3. Exodus 33:14

"Pán odpověděl: Já sám půjdu s tebou a dám ti odpočinutí."

4. Žalm 127:2

"Nadarmo vstáváte brzy, chodíte spát pozdě a jete si chléb smutku; tolik dává svým milovaným, když spí."

5. Marek 6:31

"Ježíš jim řekl: Pojďte odděleně na opuštěné místo a trochu si odpočiňte. Mnoho přicházelo a odcházelo a neměli ani čas jíst."

6. Žalm 4:8

"V pokoji si lehnu a hned usínám, neboť jsi to ty, Pane, kdo mi dává bezpečí v mém příbytku."

7. Izajáš 40:29–31

"Dává sílu unaveným a posiluje sílu slabých. Mladíci se unaví a unaví a mladí muži váhají; ale ti, kdo doufají v Hospodina, obnovují svou sílu. Utíkají jako orli, běží a neutíkají." unavení, chodí a neunavují se."

8. Žalm 37:7

"Odpočívej v Hospodinu a doufej v něho; nehněvej se na toho, kdo má úspěch na jeho cestách, na člověka, který přemáhá jeho zlé úmysly."

9. Přísloví 3:24

"Když si lehneš, nebudeš se bát, a když si lehneš, tvůj spánek bude sladký."

10. Židům 4:9-11

"Zůstává tedy sobotní odpočinek pro Boží lid. Neboť ten, kdo vejde do Božího odpočinku, odpočívá od svých skutků, jako Bůh odpočinul od svých. Snažme se tedy vstoupit do tohoto odpočinku, aby nikdo nepadl tím, příklad neposlušnosti."

Kéž se při meditaci nad těmito verši naučíme spočinout v Bohu a nalézt mír a vyrovnanost, které potřebujeme ve svém každodenním životě.

Psaní

Obrazový kredit: Shutterstock/ Manop Boonpeng

Nejnovější články >

Úvodník Camille: Královská návštěva, papežská návštěva

Ikona hodin s šedým obrysem

Nejnovější zprávy >