Afrika k výzvě dětské rakoviny: ambiciózní cíle

shutterstock_194436629.jpg

Dětská onkologie je relativně mladý lékařský obor, který však v posledních desetiletích zaznamenal obzvláště rychlý rozvoj. Je to způsobeno zejména velmi významným pokrokem v péči o tyto děti a značným zlepšením míry zotavení zaznamenaným za posledních třicet let.

Tento pokrok se však dotkl pouze části dětí na světě, zejména v Evropě a Severní Americe, přičemž 80 % světové dětské populace, včetně zejména afrického kontinentu, zůstalo stranou. Zatímco v zemích s vysokými příjmy je to nyní 80 %, míra vyléčení v zemích s nízkými a středními příjmy zůstává na 10–40 %, přičemž přesné údaje je obtížné zjistit.

Každý rok se odhaduje, že celosvětově onemocní rakovinou 400 000 dětí, ale zatímco v Evropě a Severní Americe uniknou diagnóze pouze 3 % z nich, v západní Africe toto číslo dosahuje 57 %. Jinými slovy, z 6 až 7 milionů dětí, které budou pravděpodobně postiženy rakovinou v letech 2015 až 2030, 2,9 milionu z nich, mnoho z nich v Africe, zemře kvůli nedostatečné diagnóze.

Různé druhy rakoviny v závislosti na populaci

Leukémie, lymfomy a nádory mozku a kostní dřeně jsou celosvětově nejčastějšími nádorovými onemocněními u dětí do 16 let.

Přesto, toto rozdělení se liší podle zeměv závislosti zejména na počtu skutečně diagnostikovaných rakovin (technická platforma často nedostatečná v zemích jihu) a genetických a environmentálních faktorech (příklad Burkittova lymfomu, endemického v Africe a spíše sporadického v zemích severu).

Je jasné, že boj proti rakovině u dětí je nyní skutečnou výzvou pro země s nízkými a středními příjmy, a konkrétněji pro mnoho afrických zemí: 22 z 25 nejchudších zemí světa leží v Africe a mají průměrný HDP na hlavu 558 EUR (pro srovnání HDP na hlavu ve Francii je v roce 39 500 2021 EUR). Například v Togu byly celkové výdaje na zdravotnictví v roce 2012 vyčísleny na přibližně 210 milionů eur ročně, tedy přibližně 40 eur ročně na obyvatele; ve Francii se v roce 2019 odhadovalo na 208 miliard eur ročně, neboli 3 102 eur ročně na obyvatele.

Jak zlepšit tyto výsledky a zajistit, aby „africké děti mohly být ve své zemi úspěšně léčeny africkými týmy“, jak v roce 2000 prohlásil profesor Jean Lemerle, zakladatel francouzsko-africké pediatrické onkologické skupiny (GFAOP)? Nezbytné je zlepšení nabídky služeb z klinického, diagnostického a terapeutického hlediska.

Zlepšit příjem a školení

Předpokládá zlepšení výcviku zdravotnického a nelékařského personálu tak, aby vznikaly dedikované jednotky a skutečné multidisciplinární týmy, které jsou nezbytné pro efektivní péči o děti.

Jde také o lepší podmínky příjmu, snazší přístup ke konkrétním lékům (chemoterapie), k radioterapii, k onkologické chirurgii, ale také k terapiím souvisejícím s podpůrnou péčí, paliativní péčí a bolestí. Konečně to vyžaduje podporu komunitní komunikace a programů sociální mobilizace ve prospěch včasné diagnózy dětí.

V roce 2018 WHO zahájila iniciativu Childhood Cancer Initiative (cureall) poskytovat technickou pomoc vládám k posílení a udržení kvalitních programů pro boj s touto nemocí. Tato iniciativa může být propojena s dalšími akcemi prováděnými různými organizacemi, jako je GFAOP nebo AMCC (Světová aliance proti rakovině).

Posledně jmenovaný například vyvinul od roku 2016 program boje proti retinoblastomu tím, že školil lékaře v časné diagnostice a léčbě tohoto onemocnění v několika afrických zemích. GFAOP se od roku 2000 podílí na vývoji a postupném strukturování více než 20 dětských onkologických pracovišť ve frankofonní Africe.

Nejprve pracoval na financování léků na rakovinu u pěti nejčastějších druhů rakoviny v Africe (Burkittův lymfom, nefroblastom, retinoblastom, akutní leukémie a Hodgkinův lymfom). Poté v letech 2014 až 2018 vytvořil v Rabatu (Maroko) DIUOP (Meziuniverzitní diplom v dětské onkologii) pro školení pediatrů, poté Institut Jeana Lemerleho v Dakaru (IAFOP, Africký institut pro školení v dětské onkologii) až po záchranáře. V roce 2019 navíc zřídila program včasné diagnostiky zaměřený na boj se zpožděním diagnostiky ve francouzsky mluvících afrických zemích přidružených k GFAOP.

[Téměř 70 000 čtenářů důvěřuje zpravodaji The Conversation, aby lépe porozuměl hlavním světovým problémům. Přihlaste se ještě dnes.]

Přizpůsobte se místním specifikům

Všechny tyto programy, prováděné v nadnárodním měřítku, jsou všechny zásadní akce pro rozvoj dětské onkologie v Africe. Byly doplněny co nejblíže oboru sdílením zkušeností mezi francouzskými a africkými dětskými onkologickými týmy, zejména prostřednictvím párování vyvinutých od roku 2015 GFAOP.

CHJ Sylvanus Olympio z Lomé ve spolupráci s CHJ v Angers stanovilo pětiletý plán rozvoje dětské onkologie s přihlédnutím k tožským reáliím.
Koffi Guedenon, Fakultní nemocnice Sylvanus Olympio, Autor poskytl

Tato partnerství jsou skutečně jedním z nejlepších způsobů, jak identifikovat specifika každé africké země a vzít v úvahu potřeby a očekávání každé země, ale také její kapacity a priority z hlediska zdraví. V každém případě to je to, co jsme se naučili ze spolupráce navázané v roce 2017 mezi dětským onkologickým týmem CHJ Sylvanus Olympio v Lomé a CHJ v Angers.

Oběma týmům se podařilo se všemi dotčenými vedoucími ústavů sestavit pětiletý plán rozvoje dětské onkologie zohledňující tožskou realitu, a to nejen z hlediska zdravotního, ale také ekonomického a politického.

Tato spolupráce umožnila rehabilitaci laboratoře patologické anatomie CHU Sylvanus Olympio, což je zásadní krok k získání kvalitních diagnóz. Právě v této laboratoři se operované nádory studují pod mikroskopem, aby patologové mohli stanovit přesnou diagnózu. To pak umožňuje pacientům nabídnout nejvhodnější léčbu.

Ambiciózní cíle

Existují i ​​další akce, jako je pořádání společných lékařských setkání (měsíčních videokonferencí) k projednání péče o pacienty, modernizace internetového připojení, školení lékařů a pomocného zdravotnického personálu nebo zmocnění k získávání nezbytných léků.

Všechny jsou součástí akcí tožské vlády v rámci Národního plánu rozvoje zdraví, které by měly v dlouhodobém horizontu umožnit výrazně zvýšit zdravotní pokrytí obyvatelstva.

K cíli WHO, kterým je míra přežití alespoň 60 % pro všechny děti s rakovinou do roku 2030, vede dlouhá cesta. Věříme však, že toho lze dosáhnout, pokud si státy s vysokými příjmy skutečně uvědomí svou odpovědnost vůči nízkým a středním dětem. příjmové země, zejména africké země.

Nicméně, jak poznamenal Thomas SankaraPravděpodobně by bylo zároveň nutné opustit zásadu rozvojové pomoci, aby bylo možné nastolit „skutečnou spolupráci, aby všechny podniknuté akce představovaly relevantní akce […] a nikoli trvalou pomoc, s níž mohou obyvatelé žít jen díky nim“.


Na designu tohoto článku a na jeho korektuře se také podíleli Pr. Isabelle Pellier (PU-PH) a Dr. Stéphanie Proust (PH), z dětské onko-hemato-imunologické jednotky CHU of Angers.

Audrey Rousseau, profesor patologické anatomie - lékař-učitel-výzkumník ve Fakultní nemocnici v Angers, University of Angers; Adama Dodji GBADOE, řádný profesor dětského lékařství a Koffi Mawuse GUEDENON, odborný asistent pediatrie na univerzitě v Lomé

Tento článek je publikován z Konverzace pod licencí Creative Commons. Čístpůvodní článek.


Nejnovější články >

Souhrn novinek z 3. října 2023

Ikona hodin s šedým obrysem

Nejnovější zprávy >